Algemene voorwaarden - Donder babykleding
Webshop Donder | babykleding

Algemene voorwaarden

Webshop voor baby- en kinderkleding | Donder Webshop voor baby- en kinderkleding | Donder Webshop voor baby- en kinderkleding | Donder Webshop voor baby- en kinderkleding | Donder Webshop voor baby- en kinderkleding | Donder

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1      Definities

1.1       Donder ®: Onderdeel van D-textiel gevestigd te Weert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73077305 , handelend onder de naam Donder ®.

1.2       Website: de website van Donder ®, te raadplegen via www.Donder.com en alle bijbehorende sub domeinen.

1.3       Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Donder ® en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4       Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Donder ® en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5       Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2      Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1       Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Donder ® zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2       Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Donder ® slechts bindend, indien en voor zover deze door Donder ® uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3       Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3      Prijzen en informatie

3.1       Alle op de website en in andere van Donder ® afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de website anders vermeld.

3.2    Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3       De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Donder ® kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Sommige afbeeldingen en informatie zal ter illustratie dienen. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Donder ® afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4       Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.5       Donder ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4      Totstandkoming Overeenkomst

4.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Donder ® en het voldoen aan de daarbij door Donder ® gestelde voorwaarden.

4.2       Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Donder ® onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3       Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Donder ® het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4       Donder ® kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. indien Donder ® op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

 

Artikel 5      Uitvoering Overeenkomst

5.1       Zodra de bestelling door Donder ® is ontvangen, stuurt Donder ® de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2       Donder ® is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

5.3       Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4       Indien Donder ® de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, althans niet binnen 30 dagen kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5       Donder ® raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6       Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. Bij aflevering strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.7       Donder ® is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 

Artkel 6       Herroepingsrecht/retour

6.1       Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Donder ® binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.2       Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Donder ® een raming van deze kosten.

Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.

6.3       Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.4       Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.5       Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Donder ®, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Donder ® kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Donder ® bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Donder ®

Truyenhoekweg 1

6004 PV , Weert

 

6.6       Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Donder ® de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Donder ® aanbiedt het product zelf af te halen, mag Donder ® wachten met terugbetalen tot Donder ® het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.7       Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel 7      Betaling

7.1       Klant dient betalingen aan Donder ® volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Donder ® is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2       Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Donder ® is gewezen op de te late betaling en Donder ® de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Donder ® gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Donder ® kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

7.3       In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 8      Garantie en conformiteit

8.1       Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Donder ® een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

8.2       Donder ® staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Donder ® er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3       Een door Donder ®, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

8.4       Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Donder ® daarvan in kennis te stellen.

8.5       Indien Donder ® de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 9      Klachtenprocedure

9.1       Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Donder ®, dan kan hij bij Donder ® telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2       Donder ® geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Donder ® binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

 

Artikel 10     Aansprakelijkheid

10.1     Dit Artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Artikel 10.7 geldt echter voor alle type klanten.

10.2     De totale aansprakelijkheid van Donder ® jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
10.3     Aansprakelijkheid van Donder ® jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4     Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Donder ® jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Donder ®.

10.5     De aansprakelijkheid van Donder ® jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Donder ® onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Donder ® ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Donder ® in staat is adequaat te reageren.

10.6     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Donder ® meldt.

10.7     In geval van overmacht is Donder ® niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Donder ® behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Donder ® gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 11    Eigendomsvoorbehoud

11.1     Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Donder ®.

 

Artikel 12    Persoonsgegevens

12.1     Donder ® verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waaronder het uitvoeren van de bestelling, en het opnemen in een databank ten behoeve van administratie. Indien klant toestemming geeft voor overige verwerkingen en gebruik, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven, handelt Donder ® in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 12    Slotbepalingen

12.1     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Donder ® gevestigd is.

12.3     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4     Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Donder ®

Truyenhoekweg 1

6004 PV , Weert

E: info@Donder.com

KvK: 73077305

BTW: NL 003008702 B81

Winkelwagen
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top